Συνέντευξη και αναφορά στην ναρκαλιεία

Συνέντευξη του ανθυποπλοίαρχου εα Χρήστου Αντωνιάδη του πρώην Βασιλικού Ναυτικού.